Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 marca 2018
Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej 2018 na terenie powiatu nowomiejskiego.W dniu 28 marca br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Nowomiejskiego. Powiatowa Komisja Lekarska, z siedzibą w budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida przy ul. 3-ego Maja 24 w Nowym Mieście Lubawskim, przyjmować będzie do dnia 20 kwietnia br.

Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in:

 1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku;

 2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-98, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 1. kobiety urodzone w latach 1994-99, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków;

 2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 2. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 4. dokumentację medyczną, tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli była takim badaniom poddawana),

 5. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w określonym terminie prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie urzędem miasta lub gminy.

Przypominamy, że w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przed Powiatową Komisję Lekarską w Nowym Mieście Lubawskim wezwano 271 mężczyzn, tj. urodzonych w 1999 roku, 30 mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998 oraz 9 kobiet.

Dołączona galeria zdjęć: Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej 2018 na terenie powiatu nowomiejskiego.
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl