Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ĆWICZENIA WOJSKOWE

Czy można się zgłosić na ochotnika ?

Tak - można zgłosić się ochotniczo do odbycia ćwiczeń wojskowych na podstawie art. 101a. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień.
     
Czy można odmówić?

Odmówić nie można, niemniej jednak powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje za pomocą karty powołania, która jest decyzją administracyjną i od której zgodnie z ustawą służy odwołanie. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Komendant Wojskowej Komendant Uzupełnień oraz Dowódca Jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych.
     
Jak długo trwają ćwiczenia rezerwistów, na czym polegają?

Ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy mogą trwać od jednego do dziewięćdziesięciu dni. Ćwiczenia będą polegały na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego w obsłudze sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz szkolenia ogólnowojskowego w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią i wyposażeniem osobistym.
     
Jak załatwiona jest sprawa nieobecności w pracy?

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
     
Czy ćwiczący dostaje jakieś wynagrodzenie finansowe?

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ORAZ OSÓB PRZENIESIONYCH DO REZERWY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

Lp.

Stopień wojskowy

% najniższego wynagrodzenia zasadniczego żołnierza zawodowego*

wysokość uposażenia zasadniczego za 1 dzień ćwiczeń

1

2

3

4

1

major (komandor podporucznik)

5,10

163,20 zł.

2

kapitan (kapitan marynarki)

4,50

144,00 zł.

3

porucznik (porucznik marynarki)

4,25

136,00 zł.

4

podporucznik (podporucznik marynarki)

4,20

134,40 zł.

5

starszy chorąży sztabowy (st. chor. szt. mar.)

3,95

126,40 zł.

6

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

3,85

123,20 zł.

7

chorąży (chorąży marynarki)

3,70

118,40 zł.

8

młodszy chorąży (mł. chorąży marynarki)

3,60

115,20 zł.

9

starszy sierżant (starszy bosman)

3,50

112,00 zł.

10

sierżant (bosman)

3,45

110,40 zł.

11

plutonowy (bosmanmat)

3,35

107,20 zł.

12

starszy kapral (starszy mat)

3,30

105,60 zł.

13

kapral (mat)

3,25

104,00 zł.

14

starszy szeregowy (starszy marynarz)

2,90

94,40 zł.

15

szeregowy (marynarz)

2,80

91,20 zł.

* najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego na dzień 01.01.2017 r. – 3200 zł. 

Kto będzie powoływany na obowiązkowe szkolenia? Proszę podać wiek. Czy dorośli, którzy nie byli w wojsku, a mają dobrą kategorię, np. A, też będą wzywani na takie bądź inne szkolenia. A studenci? Gdzie będą szkolenia, w koszarach, na uczelniach wojskowych, czy poligonach (których) i w jakich porach roku. Czy rezerwiści będą spali w namiotach czy w koszarach?

Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział, w wieku określonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony, tzn. od 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata życia. Szkolenia będą realizowane w oparciu o bazę szkoleniową jednostek wojskowych, do których zostaną powołani żołnierze rezerwy, a także ośrodków szkolenia poligonowego. Żołnierze w czasie ćwiczeń będą zakwaterowani w obiektach koszarowych jednostek wojskowych. Ćwiczenia będą planowane w ciągu całego roku kalendarzowego, z wyjątkiem miesięcy – lipiec i sierpień. Siły Zbrojne RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, będą starały się dostosować okresy szkoleń do możliwości konkretnych grup pracowniczych.
     
Kto za to zapłaci? Czy rezerwiści dostaną zwolnienia z pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie etc.) czy pracodawcy będą je honorować?

Środki finansowe na zabezpieczenie realizacji ćwiczeń wojskowych są planowane w budżecie resortu obrony narodowej na każdy rok kalendarzowy. Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
     
Czy będą powoływani kawalerowie, czy też ojcowie np. 5 dzieci. Kto wtedy pomoże zająć się dziećmi, czy wezwania na ćwiczenia będą przychodziły znienacka, czy też będzie czas na przygotowanie się do nich np. planując w tym czasie wolne?

Przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych jest przedsięwzięciem planowym. Termin przeprowadzania ćwiczeń jest ustalany z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu przygotowania logistycznego jednostki wojskowej oraz zgromadzenia niezbędnych środków materiałowych przewidzianych do umundurowania, wyposażenia i przeszkolenia powoływanych żołnierzy rezerwy. Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział. Karty powołania na ćwiczenia mają moc decyzji administracyjnej i w związku z tym nie mogą być doręczane później niż 14 dni przed terminem stawiennictwa.
     
Czy szkoleni dostaną ubiór wojskowy, może jakieś diety?

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych. Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego oraz świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie. Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 89,60 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 107,20 zł.
     
Jak i z czego będą szkoleni? Czy będą programy szkoleń np. na wypadek wojny, rozpadu UE, czy też będą to standartowe szkolenia, jeśli tak to z czego: obsługi broni, ćwiczenia fizyczne, etc.?

Żołnierze rezerwy będą szkoleni według programów szkolenia, które obejmują wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne na danym stanowisku służbowym, w szczególności będą zapoznawani z obsługą nowoczesnego sprzętu wojskowego.
     
Czy można się odwołać od decyzji wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe?

Od decyzji wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia karty powołania. Odwołanie od decyzji o powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych wnosi się za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Wniesienie odwołania nie zwalnia żołnierza rezerwy od stawienia się w jednostce wojskowej w miejscu i dniu określonym w karcie powołania.
     

Jakie akty prawne regulują powyższą problematykę?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA NIE STAWIENIE SIĘ NA ĆWICZENIA

1. Kto będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu Karnego).

2. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Wzór wniosku o odbycie kursu oficerskiego lub podoficerskiego

Wzór wniosku o odbywanie ochotniczych ćwiczeń wojskowych

Szczegołwe informacje uzyskają Państwo w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie bądź pod nr tel. 261 326 581.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl