Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jeśli jesteś ochotnikiem i chcesz zostać żołnierzem batalionu obrony terytorialnej zapoznaj się z procedurą powołania oraz przepisami zawartymi w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (rozdział 4b i rozdział 7) oraz rozporządzeniu MON z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia.

Podjąłeś decyzję zgłoś się do WKU, złóż wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej wraz z wymaganymi dokumentami ( UWAGA: wymagane kserokopie dokumentów wraz oryginałami (do wglądu)):

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Odpis, uwierzytelnioną kopie albo, po okazaniu, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 2. Kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Ponadto do wniosku można dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 1. rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 2. zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 3. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 4. informacje o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy - w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

WNIOSEK przystąpienia do WOT

WNIOSEK przystąpienia do WOT przez ePUAP

Jak wypełnić wniosek do OT

Podstawowe wymogi:
Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:
  1. co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  2. co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  3. co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych

Górna granica wieku: szeregowi i osoby bez przeszkolenia wojskowego do 55 lat, podoficerowie i oficerowie do 63 lat życia.

UWAGA (w/w granice wiekowe nie dotyczą szer., którzy 50 lat ukończyli do dnia 31.12.2016r. i pdf i of., którzy do dnia 31.12.2016 r. ukończyli 60 lat. Osoby te nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej

Podstawa; art 26 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ... ( Dz.U. z 23.12.2016, poz 2138).

Informujemy, że żołnierze zawodowi zainteresowani służbą w 4WMBOT w Olsztynie powinni kontaktować się bezpośrednio z sekcją personalną 4WMBOT.

DANE TELEADRESOWE:

Szef S-1
4. Warmińsko - Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
mjr BOCIAN Jerzy - 261 323 511

Szef Sztabu
4. Warmińsko - Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
ppłk LICHOŃCZAK Artur - 261 323 501 

 O Wojskach Obrony Terytorialnej - prezentacja
 
!!! MATERIAŁ SZKOLENIOWY DLA WOT !!!
 
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl