Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE
Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze,dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

 • wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

 • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

 • rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 • w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;

 • wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 • oficerów – uczelnie wojskowe;

 • podoficerów – szkoły podoficerskie;

 • szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,

 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,

 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;

 • podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto;

 • szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej.

Informacje dotyczące  naboru ochotników do służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie w  pokoju nr  3 lub pod nr telefonu 261 326 564.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl