Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKOWANIE

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

 • sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;

 • umożliwia żołnierzowi rezerwy zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR;

 • sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;

 • w razie potrzeby kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 • wydaje do wypełnienia, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje do właściwych organów o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

 • przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do dowódcy jednostki wojskowej oraz kieruje żołnierza rezerwy do jednostki w terminie ustalonym z dowódcą.

Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy wraz z aktami sprawy i po jego przybyciu do jednostki wojskowej:

 • organizuje sprawdzian z wychowania fizycznego;

 • przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną;

 • może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego oraz umiejętności fachowych;

 • określa stanowisko służbowe dla żołnierza rezerwy;

 • ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez żołnierza rezerwy wykonywania obowiązków w ramach NSR;

 • podpisuje z żołnierzem rezerwy kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR;

 • przesyła jeden egzemplarz kontraktu do wojskowego komendanta uzupełnień.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu kontraktu z jednostki wojskowej wzywa żołnierza rezerwy w celu nadania przydziału kryzysowego i wręczenia karty przydziału kryzysowego.

Ochotnicy, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego a chcieliby pełnić służbę w NSR, mogą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl