Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR NA OFICERÓW

Nabór w 2019 r. do studium oficerskiego prowadzony będzie:

 1. dla absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi,
 2. dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym;   
 3. szeregowych zawodowych, ktrórzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;
 4. dla absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r.,poz. 173), oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r.  w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627). 


 Pobierz wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej w formacie pdf. 

(przeznaczony dla osób wymienionych w pkt. 1-2)


Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej):

 1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;

 2. cywilni studenci uczelni wojskowych - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;

 3. studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego:

1. do 21 stycznia 2019 r. na 3 - miesięczne szkolenie - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz abslowentow krajowych uczelni medycznych, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);

2. do 15 maja 2019 r. na 12 - miesięczne szkolenie - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz abslowentów krajowych uczelni medycznych;

3. do 28 września 2018 r. - na 6 - miesięczne szkolenie dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

4. do 21 stycznia 2019 r. - na 3 - miesięczne szkolenie dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

5. do 15 maja 2019 r. - na 12 - miesięczne szkolenie dla szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;

Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Podoficerowie zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych  ubiegający się o przyjęcie do 6 - miesięcznego studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za wyjątkiem kandydatów do Studium Oficerskiego w grupie osobowej wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, którzy składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Pobierz wniosek o powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim w formacie pdf.

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe);
 7. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


 Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych, wyższych szkół oficerskich obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości; 
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje: 

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 8,5-miesięcznym;12-miesięcznym; 24-miesięcznym – w zależności od kierunku kształcenia.


Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i posiadango stopnia wojskowego i wynosi od 1120 zł do 2560 zł (brutto).


Podchorąży podczas szkolenia w studium oficerskim otrzymuje – 2560 zł (brutto).


Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki)  i powołaniem  do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:

 • do służby stałej – na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie,

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych w 2019 określa:

 1. Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl