Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODSZKODOWANIA

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie jest właściwym organem do przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu:

 • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych),
 • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
 • szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu,  z wyjątkiem pojazdów samochodowych i wartości pieniężnych
 • mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych, położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze ,zm.) ( zobacz tekst )

 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1707, ze zm.) ( zobacz tekst )

 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.) ( zobacz tekst )

 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1578 ze zm.) ( zobacz tekst )

Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:

 • z urzędu - w stosunku do żołnierzy służby czynnej ( złożenie meldunku przełożonemu/dowódcy)
 • na wniosek - w stosunku do byłych żołnierzy ( zawodowych, służby zasadniczej, rezerwy)

Wnioski zawierające:

 • imię i nazwisko poszkodowanego,
 • adres zamieszkania pod który będzie kierowana korespondencja,
 • datę wypadku,
 • nazwę, numer i miejsce stacjonowania jednostki wojskowej,
 • zwięzły opis wypadku z podaniem nazwy doznanego urazu,
 • wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia,
 • kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej doznany uraz,
 • kserokopie orzeczeń wojskowych komisji lekarskich stwierdzających uraz - o ile były wydane,
 • informację o prowadzonych postępowaniach odszkodowawczych i przez kogo.

należy kierować na adres:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
ul. Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn

informacja telefoniczna w sprawie odszkodowań i postępowań udzielana jest pod nr telefonu:

261 32 20 18

 
Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu w orzeczeniu do celów odszkodowawczych dla województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Podlaskiego ustala

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ełku
19-300 Ełk ul. Kościuszki 28
tel. 261 33-29-07

Od dnia 1.04.2014r. wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi 730,00 zł.

Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej które w 2013r., wyniosło 3.650,06 zł. i ogłoszone zostało w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 146 z dnia 17 lutego 2014 r.).

Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.

Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie przysługuje odwołanie do właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) poszkodowanego.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl