Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIUM OFICERSKIE

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2017 r. w sprawie naboru na 12- miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r., Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu prowadzi nabór do Studium Oficerskiego (wojska lądowe spec.: pancerno-zmechanizowana).

Nabór na szkolenie wojskowe prowadzi się spośród absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową), posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

1. Wymagany kierunek ukończonych studiów:
     - techniczne;
     - mechaniczne;
     - nauki społeczne ze wskazaniem na nauki o obronności i bezpieczeństwa;
     - stosunki międzynarodowe;
     - zarządzanie,
     - łączność,
     - elektronika,
     - telekomunikacja,
     - teleinformatyka,
     - informatyka,
     - cybernetyka.
2. Akceptowany kierunek ukończonych studiów:
    - wychowanie fizyczne;
    - nauki humanistyczne w tym psychologia i pedagogika;
    - zarządzanie kryzysowe,
    - elektrotechnika,
    - mechatronika,
    - robotyka,
    - automatyka.

    Przewidzianych jest  124 miejsc dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Studium ma  na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

    Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej ww. Uczelni (link) oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego zameldowania, dokumenty określone w zasadach naboru.

Szczegółowych informacji udziela Akademia Wojsk Lądowych:
  - mjr Piotr WOŁYŃSKI - tel. 261 878 256.


Zgodnie z Decyzją nr 2/Szkol./DWOT MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21.12.2017 r. rozpoczął się nabór na szkolenie wojskowe kandydatówna oficerów Obrony Terytorialnej.

Nabór prowadzi się spośród:

  1. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (szkolenie 13-miesięczne):
  1. posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową,
  2. podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze;

Wnioski na szkolenie wojskowe w 2018 i latach następnych, składa się do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej  za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której służą w terminie: do 1 marca lub do 1 października każdego roku.

  1. żołnierzy rezerwy-podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej, absolwentów Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy (KPKR) oraz podoficerów TSW pełniących służbę w jednostkach WOT, posiadających wykształcenie wyższe (szkolenie 3-miesięczne).

            Wnioski na szkolenie wojskowe w 2018 i latach następnych, składa się do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z wnioskiem do terytorialnej służby wojskowej za pośrednictwem  wojskowego komendanta uzupełnień wg przynależności terytorialnej w terminie: do 1 marca lub do 1 października każdego roku.

Szkolenie prowadzą uczelnie wojskowe, centra szkolenia oraz jednostki wojskowe WOT.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. odpis,uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia wyższego. Warunkiem przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do takiej osoby jest przedłożenie stsownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu - w postaci odpisu, uwierzytelnionej kopii albo, po okazaniu oryginału, kopii dokumentu.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

Podstawą przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT jest powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl