Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOŁY OFICERSKIE

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;


Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.


O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej  może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.
UWAGA! 

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.


A K A D E M I E   W O J S K O W E


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA

im. Jarosława DĄBROWSKIEGO

00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

tel. 261 839 000

www.wat.edu.pl


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69

tel. 261 262 514

www.amw.gdynia.pl


W Y Ż S Z E   S Z K O Ł Y   O F I C E R S K I E 

 ze  ST U D I U M  O F I C E R S K I M


 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

im. gen. Tadeusza KOŚCIUSZKI

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109

tel. 261 658 134

https://www.awl.edu.pl/


 WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12

tel. 261 517 733

www.wsosp.deblin.pl


Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie w pokoju nr 5 lub pod nr telefonu  261 326 565

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl