Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WAŻNE INFORMACJE

ZASADY  WYPŁAT  NALEŻNOŚCI  FINANSOWYCH  OSOBOM  WZYWANYM W  SPRAWIE  POWSZECHNEGO  OBOWIĄZKU  OBRONY

Wypłaty należności (zwrot kosztów przejazdów i zryczałtowanej rekompensaty za utracone wynagrodzenie) są dokonywane zgodnie z art. 52, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP ( link ) i przysługują w przypadku osobistego stawienia się na wezwanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w przypadkach określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. 2004 nr 50 poz. 484 z późń. zm.).

Osoba ubiegająca się o wypłatę należności, winna zgłosić żądanie w dniu stawienia się, lub najpóźniej w terminie do trzech dni (art.92 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(link).

W przypadku, gdy osoba wzywana kierowana jest do innej miejscowości niż siedziba WKU, może ona zgłosić żądanie wypłaty należności za pomocą poczty. W tym przypadku, aby zachować termin zgłoszenia żądania wypłaty liczyła się będzie data stempla pocztowego, a wypłata należności będzie dokonana przekazem pocztowym.

Wypłaty należności w punkcie kasowym lub w przypadku przekazem pocztowym dokonuje się na podstawie przedłożonych przez osobę wzywaną dokumentów:

- wniosek o wypłatę należności;

- wezwanie (druk MON-Mu/59) z potwierdzeniem organu w miejscu stawienia się;

- bilety PKS, PKP lub oświadczenie o odbyciu przejazdu innym środkiem komunikacji niż publiczny z wyliczeniem kosztów przejazdu określonych w Tytule III, dziale 2 o należnościach świadków, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014  poz. 1025 z póżn. zm), z potwierdzeniem okazania dowodu rejestracyjnego przez organ w miejscu stawienia się;

- zaświadczenie wydane przez pracodawcę zawierające fakt utraty wynagrodzenia za dzień stawienia się na wezwanie (w przypadku wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki);

- wypełniony PIT 8-C (w przypadku wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki).

- oświadczenie dla celów określenia identyfikatora podatkowego (w przypadku wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki)

                        Osobie, która stawiła się na wezwanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień, zamieszkałemu poza granicami miejscowości Ostróda przysługuje zwrot kosztów podróży do miejsca stawienia się i z powrotem do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące według następujących zasad:

a) zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem obliczony, jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem) w wysokości:

- 0,13 zł za 1 km dla motoroweru;

- 0,23 zł za 1 km dla motocykla;

- 0,30 zł za 1 km dla samochodów z silnikiem o pojemności do 900 cm3;

- 0,50 zł za 1 km dla samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3;

b) odległość między miejscowościami ustalana będzie na podstawie optymalnej trasy przejazdu publikowanej na stronie internetowej www.maps.google.pl lub www.mapa.targeo.pl;

c) w przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie (właścicielowi pojazdu);

d) zwrot kosztów podróży innym środkiem transportu (autobus, pociąg, inny przewoźnik) w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych i celowych wydatków udokumentowanych biletami.


Informujemy, że osoby które chcą wystąpić do Komendanta WKU o wydanie nowej książeczki wojskowej muszą posiadać przy sobie dowód osobisty oraz dowód wpłaty 28 zł. Wpłaty dokonać należy w kasie Urzędu Miasta w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 lub na konto Urzędu Miasta w Ostródzie nr 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170 z dopiskiem "Wydanie duplikatu książeczki wojskowej" wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem zainteresowanej osoby. Wzór zawiadomienia o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej


 Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej, zaświadczenie do licencji o uregulowanym stosunku do służby wojskowej lub jakiekolwiek inne zaświadczenie powinny posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Wzór wniosku


Informujemy, że osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl