Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostródzie jest terenowym organem wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

Do zadań Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy:

1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:

 •  kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
 • planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;

2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

 • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 •  nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej,
 • kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,
 •  przeprowadzanie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego),
 • przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
 • nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
 •  reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych,
 • sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych,
 • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
 •  udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy;

3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:

 • prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych,
 • administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia,
 • organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych,
 • organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej;

4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:

 • utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa,
 • współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień,
 • sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską,
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
6) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:
 • uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie,
 • przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
7) promocja obronności i służby wojskowej przez:
 • współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie,
 • organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie,
 • współpracę z powiatowymi urzędami pracy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie swoim zasięgiem działania obejmuje obszar 4 powiatów zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego:

teren administrowany
W skład 4 powiatów wchodzi 28 miast i gmin:

Powiat Ostróda:
 • Urząd Miasta Ostróda
 • Urząd Gminy Ostróda
 • Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
 • Urząd Gminy Grunwald
 • Urząd Gminy Dąbrówno
 • Urząd Gminy Łukta
 • Urząd Miasta i Gminy Morąg
 • Urząd Miasta i Gminy Miłakowo
 • Urząd Gminy Małdyty

Powiat Iława:

 • Urząd Miasta Iława
 • Urząd Gminy Iława
 • Urząd Miasta Lubawa
 • Urząd Gminy Lubawa
 • Urząd Miasta i Gminy Kisielice
 • Urząd Miasta i Gminy Susz
 • Urząd Miasta i Gminy Zalewo

Powiat Nowe Miasto Lubawskie:

 • Urząd Miasta Nowe Miasto Lubawskie
 • Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 • Urząd Gminy Grodziczno
 • Urząd Gminy Kurzętnik
 • Urząd Gminy Biskupiec

Powiat Działdowo:

 • Urząd Miasta Działdowo
 • Urząd Gminy Działdowo
 • Urząd Gminy Iłowo - Osada
 • Urząd Gminy Rybno
 • Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
 • Urząd Gminy Płośnica
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl